Plumbing Work ( પ્લમ્બીંગ )

અંદરનું કન્સીલ પ્લમ્બીંગ ફીનોલેકસ સીડયુલ પાઇપ ધ્વારા કરવામાં આવશે.

વોસબેસીન Washbasin

યુરાપીયન ટબ / Wall Hung

મીક્ષર

સાવર

ફલસ કોક

કન્સીલ કોક

બીબ કોક

પીલર કોક

એંગલ કોક

ચોકડી બીબ કોક

ટેરેસ પર પીવીસી વ્હાઇટ વોટર ટેન્ક આપવામાં આવશે.

ગીઝર પોઇન્ટ આપવામાં આવશે. Geyser points will be awarded.

દરેક પ્લમ્બીંગ એસેસરીઝમાં ૭ વર્ષની કંપનીની વોરન્ટી આવશે. All plumbing accessories will come with a 7-year company warranty.