General Work (જનરલ વર્ક )

  • કામ દરમ્યાન કોઇપણ વધારાનો બદલાવ હશે તો તેની જાણ કરવામાં આવશે.
  • સ્લેબની ઊંચાઇ ૧૦ ફુટ રહેશે.
  • દાદર ઉપર એમ.એસ /એસ.એસ. પાઇપની રેલીંગ આપવામાં આવશે.
  • બાલ્કનીમાં એમ.એસ /એસ.એસ.પાઇપની રેલીંગ આપવામાં આવશે. 
  • પાણી અને વીજળી વગેરેની વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી ગ્રાહકની રહેશે.